top of page

נתוני גיוון

פרמידת-נתונים.png

לחצו על החלק הרצוי בתרשים כדי לצפות בנתוני הגיוון

השנה, בעקבות עבודת נתונים מאומצת בשיתוף פעולה עם כלל התוכניות, הצלחנו לייצר מסד נתונים שלם המתייחס לכלל משתתפי ובוגרי רשתות תוכניות עתודות לישראל.

 

מסד זה מאפשר להציג בדו"ח מספר תובנות ונתונים חדשים:

1. נתוני גיוון של כלל הרשת: לראשונה תוכלו לצפות בנתוני הגיוון של כלל הרשת של כל אחת מתוכניות עתודות לישראל (משתתפים ובוגרים) – בעבר הצגנו נתונים לשנה בודדת בלבד.

2. נתוני ערוצי הזנת מצוינות: לראשונה אנו מציגים נתוני גיוון של כלל תוכניות ערוצי הזנת המצוינות – נתוני משתתפי ובוגרי התוכניות וכן מגמות הגיוון בהן.

3. נתוני נשירה: לראשונה נאספו באופן שיטתי נתוני נשירה ביחס לשלושת המחזורים האחרונים של כל אחת מהתוכניות. בשלב זה מוקדם להסיק מסקנות מהנתונים אך תובנות ראשוניות לגביהם מוצגות מטה.

 

מתמונת המצב העולה מנתוני הגיוון של הרשת ניתן ללמוד, כי ייצוגן של נשים ומשתתפי יוצאי אתיופיה ברשת, תואם בקירוב את חלקם היחסי באוכלוסייה.

לעומת זאת, ייצוגם של חרדים ברשת מתקרב לכשליש מחלקם היחסי באוכלוסייה בעוד שייצוגם של משתתפים מהחברה הערבית מהווה מעל למחצית  מחלקם היחסי באוכלוסייה. ביחס לאנשים עם מוגבלות הדרך עוד ארוכה וייצוגם מהווה חמישית בלבד מיעד הייצוג ההולם שנקבע בשירות הציבורי.

כצפוי, רשת תוכניות הצוערים מגוונת יותר. זאת בהינתן שמשתתפיה הם צעירים וצעירות הנכנסים למערכת לראשונה, ועל כן ניתן להשפיע יותר על הרכבה, לעומת המצב בתוכניות דרגי הביניים והבכירים, המשקפות בהרכבן במידה רבה את תמונת מצב הגיוון במערכות שבהן הן פועלות.

מנתוני הגיוון של משתתפי תוכניות ערוצי הזנת המצוינות, ניתן לראות כי ייצוגן של משתתפים מקבוצות בייצוג חסר גבוה בהן במיוחד, עובדה המצביעה על פוטנציאל התרומה המשמעותית שלהן לגיוון רשת עתודות לישראל ומגזר משרתי הציבור ככלל.

רשת עתודות לישראל

נתוני משתתפי ובוגרי כלל תוכניות העתודה

טבלה כלל התוכניות.jpg

נתוני נשירה

מנתונים שנאספו השנה לראשונה על אודות נשירת משתתפי תוכניות בשלב ההכשרה למדנו כי בתוכניות דרגי ביניים ובכירים שיעור הנשירה הממוצע בשלושת המחזורים האחרונים של התוכניות מצומצם ועומד על פחות מ-2%, כאשר ב-7 מתוך 18 התוכניות לא דווחה נשירה כלל.

בתוכניות הצוערים שיעור הנשירה הממוצע בשלושת המחזורים האחרונים גבוה מבתוכניות דרגי הביניים והבכירים ועומד על 11%. כמו כן, נצפה שיעור גבוה יחסית של נשירת משתתפים מהחברה הערבית: אבסולוטית (כ-18% מבין מי שהחלו את התוכניות מהחברה הערבית נשרו מהן) ויחסית (כ-27% מהנושרים היו מהחברה הערבית, בעוד שחלקם היחסי מבין משתתפי התוכנית עמד על 17% בלבד).

עובדה זו מחייבת המשך מעקב ומחשבה על דרכי התמודדות מתאימות.  

bottom of page