top of page

דבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

ציטוט.png

בלב תפיסת התוכנית הלאומית עתודות לישראל עומדת החתירה לשיפור מגזר משרתי הציבור והמערכות הציבוריות המשרתות את אזרחי ישראל. זאת באמצעות פיתוח רשתות מגוונות ופעילוֹת של מנהיגות ומנהיגים, ערכיים ומקצועיים, הפועלים להובלת שינוי מערכתי לטובת כלל הציבור. מנהיגות ומנהיגים אלו פועלים בשירות המדינה, בשלטון המקומי, בחברה האזרחית, בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים, ומונים יחד למעלה ממיליון משרתי ומשרתות ציבור הפוגשים את האזרחים והאזרחיות ופועלים למענם.

בשנה האחרונה, התרחבה התוכנית הלאומית ב-6 תוכניות חדשות, שזורעות זרעי שינוי במערכות נוספות: השכלה גבוהה, תעסוקה, תשתיות ופיננסים.

לצד פתיחת תוכניות חדשות, המשיך מערך העתודות לפעול לחיזוק אתוס משרת הציבור בקרב מועמדים פוטנציאליים לתוכניות העתודה ולהעלאת המוטיבציה להצטרף למגזר משרתי הציבור, ליצירת גיוון, להובלת שינוי ולהטמעת חדשנות במערכות השונות.
על כל אלו ועוד, תוכלו לקרוא בדו"ח התקופתי השלישי במספר, המובא לפניכם.

עשייה פוריה זו, מתאפשרת הודות לעבודה מאומצת של כלל השותפים להפעלת התוכניות ובהם משרדי ממשלה, השלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית, גופים פילנתרופיים, מוסדות אקדמיים וגופי הכשרה, וכמובן אנשי ונשות מגזר משרתי הציבור עצמם.

​בשנה הקרובה נמשיך בפיתוח והרחבת הפעילות למערכות חשובות נוספות, נפעל לביסוסה של 'רשת עתודות לישראל' ולהאצת תהליכי השינוי המובלים על ידי חבריה ונשים דגש מיוחד על הגברת גיוון המשתתפים בכלל תוכניות העתודה, במטרה להביא לייצוג ראוי של כלל הקבוצות שבחברה הישראלית בהן.

כחלק מתפיסת השקיפות, בדו"ח מוצג סטטוס ביצוע החלטת הממשלה 1653 "עתודות לישראל" מיולי 2016, וכן נתונים לגבי היקף הפעילות ומידת הגיוון ברשתות 'עתודות לישראל'. 

​אתגרי מדינת ישראל גדולים ואתגרים חדשים מתהווים משנה לשנה. דרך ארוכה עוד לפנינו, אך אנו צועדים בכיוון הנכון לשיפור מגזר משרתי הציבור והשירותים הניתנים לאזרח.

 

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!

 

רונן פרץ,
מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה

ויו"ר הוועד המנהל עתודות לישראל

רונן פרץ.jpg
ציטוט.png
bottom of page