top of page

אגף עתודות לישראל

אגף 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה, הינו אגף מטה, קטן נמרץ ואופטימי, שהוקם מתוקף החלטת ממשלה 1563 מיום 10.7.2016 
במטרה להוביל את יישומה של התוכנית הלאומית עתודות לישראל כפי שהוגדרה בדו"ח עתודות לישראל ובהחלטת הממשלה. 

האגף, הינו אגף מטה הכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המלווה את עבודת האגף ויישום התוכנית הלאומית עתודות לישראל.

 

>> פעילות האגף מתבססת על שיתופי פעולה עם מגוון רחב של משרדי ממשלה וארגונים בחברה האזרחית המפעילים את התוכניות השונות, שותפים בהקמתן, בפעולתן ובמימונן.

 

>> האגף מונה 8 עובדים: תמר פלד-אמיר (ראשת האגף), אלה ויינשטיין, ענת אלדר-וטין, עזאת חלבי, אלישבע ליברמן, אביעד קיצברג, אביגיל טלסניק ואביחי איבגי.

פעולת האגף נוגעת לכל שלבי שרשרת הערך של תוכנית עתודה.
האגף פועל להידוק החיבור בין אתגרי המערכות השונות המשרתות את האזרח, לפעולתן של תוכניות העתודה.
בהקשר זה, האגף פועל באופן מתמיד לזהות צרכים וכשלי שוק המצריכים הקמתן של תוכניות חדשות ויוזם,
מלווה ושותף לתהליכי הקמתן. 

תפקידי האגף

האגף מלווה את פעולתן של התוכניות הקיימות, ופועל לשיפור מתמיד באיכות התוכניות ע"י השקעה בתשתיות, בפיתוח ובלמידה הדדיים וביצירת אמות מידה משותפות לתוכניות. צוות האגף חבר בוועדים המנהלים ובוועדות ההיגוי של מרבית תוכניות העתודה, ופועל לתרום לניהולן מניסיונו ומראיית הרוחב המערכתית הייחודית לאגף, שהיא פועל יוצא מפעולתו מול כלל התוכניות. 


כדי להבטיח גיוון במשתתפי התוכניות, בדגש על תוכניות הצוערים (שם פוטנציאל ההשפעה על הרכב ההון האנושי רב יותר)
פועל האגף באופן פרו-אקטיבי להרחבת החשיפה ומתן כלים למועמדים פוטנציאליים מקבוצות בחברה שייצוגן חסר בתוכניות ובמגזר משרתי הציבור, כדי לעודד השתלבותן בתוכניות. למטרה זו מנהל האגף פעולות חשיפה שמתמקדות בהנחלת אתוס משרת הציבור,
ואף מוביל הקמתן של תוכניות ייעודיות המכינות את הצעירים להשתלבות זו (ערוצי הזנה).  


 

מיצוי הפוטנציאל הגלום ברשת עתודות לישראל טמון ביצירת החיבורים בין תוכניות העתודה השונות, על צוותיהן, עמיתיהן ובעיקר בוגריהן (רשת). למטרה זו, פועל האגף לשיפור התיאום ולחיזוק החיבור בין התוכניות תוך עמידה על הזדמנויות להכשרה ולעשייה משותפות, ולייזום פעולות והעמדת תשתיות המאפשרות חיבור בין בוגרי התוכניות. אתגר זה נמצא בלב העשייה המתוכננת לשנת 2020. 

הרשת המתהווה בתוכניות ובין התוכניות- רשת עתודות לישראל, מוכוונת הובלת תהליכי שינוי והתחדשות במערכות השונות המרכיבות את מגזר משרתי הציבור. בהקשר זה חותר האגף ליצירת כלים ולפיתוח תשתיות המקדמות את יכולת הובלת השינוי המשותפת של בוגרי תוכניות העתודה. האגף אחראי גם ליישום ולמעקב אחר יישום המלצות דו"ח 'עתודות לישראל'.

בהתאם להחלטת ממשלה 1653 מיום  10.7.2016, הוקם ועד מנהל עתודות לישראל בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוועד, מלווה את פעולת אגף עתודות לישראל ואת יישום החלטת הממשלה. 

חיים-שני.jpg

חיים שני

מנכ"ל קרן
Israel Growth Patners

איציק-דבש.jpg

איציק דבש

איש עסקים ויזם חברתי

שירלי-רימון-ברכה.jpg

שירלי רימון

ראש מינהל

החינוך בעיריית

תל אביב יפו

יואב-גורדוס.jpg

יוגב גרדוס

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר

מרדכי-כהן.jpg

מרדכי כהן

מנכ"ל משרד
הפנים

דניאל-הרשקוביץ.jpg

דניאל הרשקוביץ

נציב שירות המדינה

רונן פרץ.jpg

רונן פרץ

מ"מ מנכ"ל

משרד ראש הממשלה

 ועד מנהל עתודות לישראל

bottom of page