top of page

אודות עתודות לישראל

'עתודות לישראל' הינה תוכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור בישראל, המונה יותר ממיליון עובדות ועובדים, באמצעות משרתי ציבור המייצגים את שונות ומגוון האוכלוסיות בישראל ופועלים יחדיו במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח.

טרפז עם קווים עד הקצה.jpg

'עתודות לישראל' יוצרת רצף של תוכניות עתודה (ניהולית ומקצועית) ומכשירה בעלי תפקידים שיתמודדו בעתיד על איוש משרות המטרה בשירות הציבורי בישראל, במובנו הרחב.

הרצף מתחיל בעידוד אתוס שירות ציבורי בקרב צעירות וצעירים, עובר דרך תוכניות עידוד מצוינות, תכניות צוערים המיועדות למוכשרות ומוכשרים המעוניינים להשתלב בשירות הציבורי במשרות התחלתיות, תוכניות עתודה לדרג ביניים ובכיר המיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים אשר עובדים בשירות הציבורי ומעוניינים לרכוש כלים, ידע ורשת מקצועית ולהתקדם למשרות בכירות, וכלה בתוכניות לבכירים.

בבסיס התוכנית ניצבת ההנחה כי בעידן שבו קצב השינויים מהיר ואף מתגבר, מנהיג יחיד - מוכשר ככל שיהיה - לא יוכל להתמודד בהצלחה לאורך זמן עם שלל האתגרים וההזדמנויות שעומדים ויעמדו בעתיד בפני מדינת ישראל. לכן, התוכניות מזהות אנשים בעלי פוטנציאל הובלה המייצגים את גווניה של החברה בישראל, מכשירות, מרשתות ומסייעות להם לפעול יחד. התוכניות מאופיינות במיון קפדני, ייצוג כלל החלקים בחברה הישראלית, הכשרה קבוצתית אינטנסיבית, רישות והנעה לפעולה, ומתמקדות במקצועיות, ערכיות, ממלכתיות, מוכוונות לאזרח, טובת הכלל וראייה ארוכת טווח ולבסוף בפעולה משותפת.

אגף 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה, אשר הוקם מתוקף החלטת הממשלה, הינו אגף מטה המתמקד בביסוס תכניות העתודה הקיימות, שיפור התיאום ביניהן, ייזום וליווי תהליכי הקמת תכניות חדשות, מיצוי הפוטנציאל הגלום בחיבור בין בוגרי התכניות, עידוד אתוס שירות ציבורי בישראל ומעקב אחר יישום המלצות דו"ח 'עתודות לישראל'. פעילות האגף מתבססת על שיתופי פעולה עם מגוון רחב של משרדי ממשלה וארגונים בחברה האזרחית.

bottom of page