top of page

נתוני גיוון

אחוז המשתתפים בתוכניות צוערים - מחזורי 2020

טבלה-צוערים-10.1.jpg

משתתפים לפי מחזורים שנתיים
(מספרים מוחלטים ואחוזים)

נשים-צוערים-עדכני.jpg
חרדים--צוערים--עדכני.png
etyopim-tzoarim.jpg
ערבים1.jpg

בשנת 2020 נשמרה המגמה החיובית בשילוב משתתפים מהחברה הערבית וניכרת עלייה בשילוב יוצאי אתיופיה בתוכניות. הירידה החדה בשילוב חרדים נובעת בעיקרה מאי פתיחת מחזור חדש של תוכנית משפיעים בשנה זו, שהשפיעה גם על הירידה בשיעור הנשים בתוכניות.
הירידה בשיעור הנשים הושפעה גם מאי פתיחת המחזור לתוכנית הצוערים לחינוך הבלתי פורמאלי. המגמה ביחס לאנשים עם מוגבלות יציבה, והפער משיעור היעד עדיין גדול. 

מוגבלות1.jpg
bottom of page