top of page

תכירו את התכניות החדשות שנפתחו השנה

משרד הפנים ועמותת עתידים פתחו מסלול נוסף של תכנית הצוערים לשלטון המקומי, והפעם במכללת תל-חי בגליל

החל גיוס למחזור א' של תכנית 'משפיעים - חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי'

משרד החינוך ועמותת שותפויות רוטשילד קיסריה פתחו תכנית צוערים לחינוך בלתי פורמלי במכללת אורנים

נפתחה תכנית 'מקום' - עתודה לדרג הבכיר במרחב המקומי בהובלת משרד הפנים וארגון מעוז

bottom of page