top of page

"כאשר רוב התפקידים הבכירים במשק מאוישים על-ידי בני מגזר אחד או שניים, לא ניתן יהיה לבנות כאן עתיד משותף"

                                                                            מר ראובן (רובי) ריבלין, נשיא המדינה

עקרון הגיוון טומן בחובו הזדמנויות לגיוס הון אנושי איכותי ממקורות שטרם מוצו ויוצר סביבת עבודה עשירה, מעצימה, מחדשת ויצירתית. על כן, בתכנית הלאומית 'עתודות לישראל' נעשה מאמץ להגיע למגוון החברה הישראלית על-מנת לייצר שירות ציבורי המייצג ומשקף את פסיפס החברה הישראלית.

בשנה האחרונה קודמו עם שותפינו פעולות לאיתור ולרתימה שיטתית של מגוון אוכלוסיות המתקשות להשתלב בתכניות הצוערים השונות:

משפיעות.jpg
  • יצאה לדרך תכנית 'משפיעים!' שתכליתה שילוב חרדים וחרדיות בוגרי תואר ראשון בשירות המדינה והשלטון המקומי, לאחר חצי שנת הכשרה מעמיקה.

  • נבנה מסלול הכנה לשירות הציבורי לצעירים בוגרי תואר ראשון מהחברה הבדואית, בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית.

  • נפתחה תכנית 'אלבשאיר - البشائر' בהובלת המשרד לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים. מטרת התכנית להגביר את שילובם של צעירים וצעירות ממזרח ירושלים בשירות הציבורי.

  • הוקמה תכנית 'יסוד' בהובלת מרכז מעשה וקרן רש"י המטרה לאתר ולשלב צעירים מהפריפריה הצפונית בשירות הציבורי.

  • הורחב שיתוף הפעולה עם המועצה להשכלה גבוהה ופורסם קול קורא לכלל המוסדות האקדמיים במטרה לאתר צעירות וצעירים מצטיינים, יוצאי אתיופיה, ולשלבם בתכניות הצוערים ובמשרות סטודנט בשירות הציבורי. עד כה אותרו כ-100 מועמדים מכלל האוניברסיטאות והמכללות בארץ.

  • הוקם פורום בין-מגזרי (עמותות, משרדי ממשלה וקרנות פילנתרופיה) לאיתור צעירים מהחברה הערבית לתכניות הצוערים השונות.

  • נפתח מסלול ייעודי במסגרת תכנית המתמחים "הדבר הבא", הפועלת בקמפוסים השונים, במטרה לחשוף סטודנטים למשרתי ציבור מעוררי השראה.

  • התקיים מפגש של כלל מובילי תכניות הצוערים שעסק בדרכים להגביר את שילובם של אנשים עם מוגבלות בתכניות השונות.

הפעילויות הללו ונוספות, המיועדות להרחבת הייצוג של כלל הרכב החברה הישראלית בתכניות 'עתודות לישראל', ימשיכו ביתר שאת גם בשנה הקרובה.

"ישראל חזקה בזכות, ולא למרות, הגיוון והפלורליזם שמאפיינים אותה".

                                                                   חה"כ בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל

גיוון
תכניות-חדשות.jpg

תכניות חדשות המקדמות גיוון

ותכניות נוספות שיתחילו לפעול השנה

המכון-לדמוקרטיה.jpg

חשיבות הגיוון בקבלת החלטות

מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה

נציבות.jpg

מקדמים גיוון בשירות המדינה

עו"ד מור ברזני, מנהלת תחום בכיר גיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה

bottom of page