top of page

החברה הישראלית הינה חברה מגוונת המאופיינת בעושר תרבותי שמקורו באנשים ונשים מדתות, עדות וקהילות שונות. שותפות בין המגוון האנושי האדיר תבטיח את קיומה רב השנים של מדינת ישראל כחברה משגשגת בעלת חוסן חברתי – כלכלי איתן.  תנאי הכרחי ביצירת השותפות המתבקשת, הוא חתירה בלתי מתפשרת לגיוון וכשירות תרבותית.

השירות הציבורי מהווה ביטוי מעשי לשותפות של כולנו בבניית החברה והמדינה. בכוחו ומתפקידו של השירות הציבורי, ובפרט של שירות המדינה, להבטיח שוויון והוגנות לאזרחי ישראל בהיותו המעסיק הגדול במשק, ספק השירותים החשוב במשק, וצרכן השירותים הגדול במשק. כך, השירות הציבורי יכול לשמש כמנוע שינוי אמיתי בביסוסה של השותפות המתבקשת בחברה הישראלית.

האגף לגיוון תעסוקתי שהוקם לאחרונה בנציבות שירות המדינה, פועל במטרה לבסס ולקדם שוויון והוגנות מתוך תפיסה תלת-ממדית:

  • ציר המדינה כמעסיקה:  מתמקד במבט פנימה, במטרה להבטיח ששירות המדינה מקדם ומטפח שוויון והוגנות על ידי חתירה בלתי מתפשרת לכשירות תרבותית ולייצוג מגוון של החברה הישראלית בשירות המדינה.

  • ציר המדינה כנותנת שירותים: מתמקד בהתבוננות משולבת, פנימה והחוצה, ובוחן את רלוונטיות השירותים שמספקת המדינה לקהל לקוחותיה המגוון, אזרחי ישראל.

  • ציר המדינה כצרכנית שירותים: מתמקד במבט החוצה, בכובעה של מדינת ישראל כצרכנית שירותים, ובמטרה להבטיח מתן הזדמנות שווה והוגנת לקהל ספקים מגוון.

בבחינת הציר של המדינה כמעסיקה אנו רואים התקדמות בהשגת יעדי השילוב של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כגון ערבים, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלות. כך, למשל, יעד השילוב של 10% עובדים מהחברה הערבית הושג ושיעורם בשירות המדינה עומד כיום על 11.2%. לצד הצורך בהצבת יעדים מעודכנים ושאפתניים, אנו מזהים שני אתגרים משמעותיים שיש לתת להם מענה:

  1. רוב העובדים משולבים בדרגים הנמוכים מבין ארבעת דרגות הבכירוּת בשירות המדינה. כך, בעוד שהיעד של 10% ייצוג ביחס לחברה הערבית הושג ברמה הכוללת, בני החברה הערבית מהווים רק 3.2% מהסגל הבכיר בשירות המדינה.

  2. שיעור הייצוג אינו אחיד בקרב המשרדים ויש משרדים רבים בהם הייצוג נמוך מאוד. כך, 19 משרדים אינם מעסיקים כלל עובדים יוצאי אתיופיה, 21 משרדים רחוקים מהיעד הנדרש ורק 20 משרדים עומדים ביעד העומד על 1.7%.

למערך שותפויות עתודות לישראל חשיבות סגולית בהתמודדות עם שני האתגרים הללו: קידום תמהיל משתתפים מגוון, ועיסוק בהיכרות עומק עם החברה הישראלית המגוונת בתכניות ההכשרה, יתרום להגדלת הייצוג של עובדים מגוונים בכל הדרגים בשירות המדינה ולהגדלת הגיוון במשרדים שאינם עומדים ביעדים. זאת לצד חיזוק הכשירות התרבותית של השירות הציבורי אשר תתרום למצוינות תפקודו לאורך שנים.

bottom of page