top of page

השנה הצטרפו בוגרי תכניות חדשות לרשתות הבוגרים 

תכנית העמיתים לסגל הבכיר בשירות המדינה - מחזורים א ו-ב

46 בוגרים

תכנית 'מובלים דיגיטליים בשלטון המקומי' - מחזור א

43 בוגרים

תכנית 'אדוות' - עתודה לדרג הבכיר במערכת החינוך - מחזור א

30 בוגרים

תכנית העתודה לסגל הבכיר של שירות המדינה - מחזור א

25 בוגרים

תכנית 'ענבר' - עתודה לדרג הבכיר במערכת הבריאות - מחזור א

12 בוגרים

תכנית 'שהם - צוערים למשטרת ישראל' - מחזור א

6 בוגרים

תכנית 'רואים רחו"ק' - עתודה לדרג הבכיר מערכת הרווחה והשירותים החברתיים - מחזור א

29 בוגרים

bottom of page