top of page

בישראל פעילים כמיליון משרתי ציבור הפועלים במגוון מערכות (שירות המדינה, השלטון המקומי, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וכן גופים מתוקצבים אחרים). משרתי ציבור אלו משפיעים באופן יומיומי ועמוק על איכות החיים בתחומים כגון חינוך, בריאות, רווחה ושירותים מקומיים. שיפור מגזר משרתי הציבור והמערכות הציבוריות הינו משימה לאומית מאתגרת שמפירותיה נהנה כולנו, אזרחי מדינת ישראל.

מערך השותפויות שפועל במסגרת התכנית הלאומית 'עתודות לישראל' חותר למטרה זו באמצעות פיתוח רשתות מגוונות ופעילוֹת של מנהיגות ומנהיגים ערכיים ומקצועיים הפועלים להובלת שינוי מערכתי לטובת כלל הציבור.

בשנה האחרונה אנו עדים להמשך עשייה משמעותית ופורצת דרך בפיתוח מערך העתודות ובקידום תהליכי הובלת השינוי עליהם תוכלו ללמוד בדו"ח השנתי, השני במספר, המובא לפניכם. הישגים אלה הם תולדה של עבודה מאומצת של כלל השותפים ובהם משרדי ממשלה, השלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית, גופים פילנתרופיים וכמובן אנשי ונשות מגזר משרתי הציבור עצמם.

בשנה הקרובה נמשיך בחיזוק המערך הלאומי הפועל במערכות העיקריות (חינוך, בריאות, רווחה, ושלטון מקומי) ובהמשך פיתוח והרחבת הפעילות למערכות חשובות נוספות (כגון התעסוקה, ההשכלה הגבוהה והפיננסים). דגש מיוחד יינתן לגיוון האוכלוסיות המשתתפות בתכניות העתודה ולפעילות בקרב בני נוער לחיזוק ההיכרות עם אתוס משרתי הציבור והמוטיבציה לכניסה למגזר משרתי הציבור.

כחלק מתפיסת השקיפות, בדו"ח מוצג סטטוס ביצוע החלטת הממשלה 1653 "עתודות לישראל" מיולי 2016 וכן נתונים לגבי היקף הפעילות ומידת הגיוון ברשתות 'עתודות לישראל'. 

האתגר גדול ודרך ארוכה עוד לפנינו, אך אנו צועדים בכיוון הנכון לשיפור מגזר משרתי הציבור והשירותים הניתנים לאזרח.

יואב הורוביץ

ממלא מקום מנכ"ל משרד רה"מ ויו"ר הוועד המנהל 'עתודות לישראל'

bottom of page